Pályázati kiírás jegyzői és műszaki ügyintézői munkakör betöltésére

Jegyző munkakör

Pályázati kiírás jegyzői munkakör betöltésére Göd Város Önkormányzatának Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Göd Város Önkormányzata – Gödi Polgármesteri Hivatal Jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Próbaidő a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 62/A. §-ban foglalt kivétellel, 6 hónap.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2131 Göd, Pesti út 81.

Ellátandó feladatok:
A Gödi Polgármesteri Hivatalban jegyzői feladatok ellátása

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Gödi Polgármesteri Hivatal
A vezetése alá tartozó álláshelyek száma: 67 álláshely

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Gödi Polgármesteri Hivatal vezetése, a munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ban meghatározott feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• igazgatásszervező; közigazgatás-szervező; jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
• jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
• legalább 2 éves közigazgatási-, és vezetői tapasztalat,
• közigazgatási gyakorlat: jogi-, vagy hatósági szakterületen betöltött vezetői és/vagy jegyzői munkakörökben,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• felhasználói szintű számítástechnikai (operációs rendszer, MS Office és ASP) ismeretek.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal,
• végzettséget igazoló okiratok másolata,
• szakvizsgát igazoló oklevél másolata,
• érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
• a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása,
• a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat,
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2021.02.15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.01.31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Csaba polgármester és dr. Nagy Atilla aljegyző nyújt a 06 70 772 2085 illetve a 06 27 530 030-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Göd Város Önkormányzatának Polgármestere címére (2131 Göd, Pesti út 81.) történő megküldésével két egyező példányban és elektronikus adathordozón). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/735-1/2020., valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
• Elektronikus úton a pályázatnak a hr@god.hu elektronikus levélcímre történő megküldésével. Kérjük, az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/735-1/2020., valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.02.12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.god.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa.

Álláspályázat – műszaki ügyintéző


A Gödi Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős kinevezés, fél év próbaidővel.
A munkavégzés helye:
2131 Göd, Pesti út 81.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
20. sz., Gazdasági és üzemeltetési feladatkör
Ellátandó feladatok:
– Az önkormányzat és intézményei magasépítési fejlesztéssel, üzemeltetéssel, karbantartással összefüggő beruházásainak előkészítése és lebonyolítása. Közreműködés az önkormányzat és intézményei pályázati munkái, beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és után követési feladatokban. Teljes körű szervezési, koordinálási, ellenőrzési feladatok ellátása a magasépítési beruházási munkákban. A megvalósulás folyamatosságának, minőségének, a határidők betartásának ellenőrzése. Az építéssel járó dokumentáció folyamatos követése és vezetése.
– Az önkormányzati beruházások, felújítások munkáinak előkészítésében való részvétel, a kivitelezés lebonyolításának segítése, műszaki előkészítése, egyeztetése, a közbeszerzési pályázat lebonyolításában való közreműködés. Uniós és hazai pályázatok elkészítésében, döntésre való előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magasépítési műszaki fejlesztési, kivitelezési, üzemeltetési feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, a Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet rendelkezései, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat  az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Az I. besorolási osztályban:
– Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség.
– A II. besorolási osztályban:
– Műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– 3-5 év műszaki területen szerzett gyakorlat,
– Egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, magasépítő mérnöki végzettség,
– Jó kommunikációs, tárgyalástechnikai, és problémamegoldó-képesség, szervezőkészség
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi
– Építőipari kivitelezésben, beruházások előkészítésben szerzett tapasztalat
– Szakirányú műszaki ellenőri jogosultság megléte.
Elvárt kompetenciák:
Kitűnő kommunikációs, szervező- és problémamegoldó képesség, rendszerben gondolkodás képessége, terhelhetőség, megbízhatóság. Eredményorientált és precíz munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal,
– szakirányú végzettséget, vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
– motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. január 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujlaki Anikó osztályvezető nyújt, a
06-30-263-6525-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, ill. borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/717-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje:
2021. január 12.