A Kincsem Óvoda beiratkozási tájékoztatása

Kedves Szülők!

Az EMMI óvodai beiratkozásról szóló határozata (7/2020. (III. 25.) alapján a 2020/2021-es nevelési évre az óvodai beiratkozás egyedi eljárási szabályok szerint történik.
Ezek a szabályok a felvétel módjára és az iratok bemutatására vonatkoznak, azaz nem kell személyesen beiratkozni, hanem a fenntartónktól kapott lista alapján 2020. április 21-ig felvesszük a felvételi körzetünkbe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzánk jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesítjük az érintett szülőket.

A felvételre jogosult gyermekek körét továbbra is a Köznevelési Törvény szabályai határozzák meg

4. § (19): A nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.

8. § (2): A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő ‒ a tárgyév május 25. napjáig benyújtott ‒ kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

49. § (1): Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek ‒ az e törvényben foglalt kivétellel ‒ harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. (2): A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. (3): A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitvatartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján óvodaköteles gyermek esetében a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A Gödi Kincsem Óvodába automatikusan felvételre kerül és arról írásbeli értesítést kap 2020. április 21-ig az a gyermek, aki a Gödi Kincsem Óvoda felvételi körzetéhez tartozik, 2020. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, és nem jelezte, hogy másik óvodába iratkozik be.

Jelentkezési lapot tölt ki (a Gödi Kincsem Óvoda Facebook-oldalán található), és csatolja a szükséges dokumentumok másolatát, melyet e-mailben elküld számunkra a kincsemovoda@god.hu címre az a szülő, akinek gyermeke 2020. szeptember 1. és 2020. december 31. között tölti be a 3. életévét, valamint 2021. január 1. és 2021. május 31. között tölti be a 3. életévét, illetve nem tartozik a Gödi Kincsem Óvoda felvételi körzetéhez, de szándéka szerint a Gödi Kincsem Óvodába kívánja beíratni a gyermekét. Ők 2020. április 30-ig kapnak írásbeli értesítést. A felvételi kérelmeket a szabad férőhelyek tekintetében teljesítjük.

Kedves Szülők!

A beiratkozáshoz kérjük az automatikusan felvételre kerülő gyermekek szüleitől (2020. augusztus 31-ig 3. életévüket betöltők), hogy amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik sajátos nevelési igényről, illetve korai fejlesztésben részesült, e-mailben jelezzék számunkra a kincsemovoda@god.hu e-mail-címre.
Csoportigényüket szintén erre a címre jelezhetik.

Köszönettel:
a Gödi Kincsem Óvoda vezetősége