Végzés

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 106.§ (1) bekezdése alapján, ideiglenes intézkedésként, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 74.§ (1) (2) és (3) bekezdésében foglaltak vonatkozásában a Göd Város közigazgatási területén működő bölcsődék és óvodák működését – a koronavírus-járvány terjedésére való tekintettel – az alábbiak szerint korlátozom:

Az intézményi jogviszonnyal rendelkező kiskorúak (óvodások, bölcsődések) a fent megjelölt intézményeket nem látogathatják.

Fenti intézkedéshez az alábbi kivételeket rendelem:
 
1. Csak azon gyermekek felügyeletét kérhetik a szülők, akiknek mindkét szülője, vagy az egyedül nevelő szülő

a) Magyarország kritikus infrastruktúrájának üzemeltetésében vannak foglalkoztatva;
b) az egészségügy,
c) a Magyar Rendőrség,
d) a Magyar Honvédség érintett állományába tartoznak;
e) vagy a szülők szociális helyzetére,
f) vagy különös méltánylást érdemlő körülményre

hivatkozva a szülő kérte gyermeke felügyeletét.

2. A kérelmeket az intézményvezetők, az óvónők, illetve a bölcsődei gondozók javaslatára bírálják el soron kívül, 1 naptári nap alatt.

3. Az intézményekben az intézményvezetők gondoskodnak arról, hogy legfeljebb 10 fős csoportokban lássák el a gyermekek felügyeletét.

4. A gyermekek étkeztetésének ellátása az intézményben a korábbiak szerint történik.

Amennyiben valaki a gyermekfelügyeletet nem kéri, viszont a melegétel-ellátásra továbbra is igényt tart a megszokott áron, akkor azt előzetes regisztráció után az eddigi intézménynél kihirdetett átvételi ponton átveheti.

Ezen intézkedés visszavonásig, illetőleg az Eütv. 74.§ (1) bekezdésében foglalt egészségügyi államigazgatási szerv intézkedésemet felülvizsgáló döntésében foglaltaknak irányadó határidőig hatályos. 

Ezen végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az intézkedés azonnal végrehajtható. 

Ezen végzés az alábbi jogszabályhelyeken alapul: 

Ákr. 106. § [Az ideiglenes intézkedés]

(1) A hatóság ‒ tekintet nélkül a hatáskörére és az illetékességére ‒ hivatalból köteles megtenni azt az ideiglenes intézkedést, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral, veszéllyel vagy a személyiségi jogok elháríthatatlan sérelmével járna. A hatóság haladéktalanul értesíti a megtett intézkedésről az illetékes hatóságot.

(2) A hatóság a hivatalból megtett ideiglenes intézkedéséről szóló végzését közli az ügyféllel, valamint az illetékes hatósággal, amely az ideiglenes intézkedés szükségességét felülvizsgálja, és szükség esetén intézkedik.

(3) Az ideiglenes intézkedés felülvizsgálatánál nem érvényesül a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme.

Eütv. 74. § (1) Járványveszély vagy járvány (a továbbiakban együtt: járvány) fennállását ‒ a honvédelemért felelős miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói irányítása és közvetlen felügyelete alá tartozó szervezeteknél, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél fellépő járvány, járványveszély kivételével ‒ az egészségügyi államigazgatási szerv állapítja meg. A kórokozó azonosítása, a fertőző forrás felderítése, a terjedési mód megállapítása és a veszélyeztetett lakosságcsoport meghatározása céljából járványügyi vizsgálatot kell végezni, élelmiszer közvetítésével terjedő járvány esetében az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel együttműködve.

(4) Járvány esetén korlátozható vagy megtiltható minden olyan intézmény működése, illetve rendezvény és tevékenység, amely a járvány terjedését elősegítheti.

(5) Az egészségügyi államigazgatási szervnek a (4) bekezdés alapján hozott határozata ‒ közegészségügyi vagy járványügyi okból ‒ azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.

Göd, 2020. március 26.

Balogh Csaba
polgármester