Munkaterv szerinti ülés | 2020. február 24.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

A napirendi pontok tárgyalása előtt Balogh Csaba polgármester röviden összefoglalta mindazt, ami a januári testületi ülés óta történt az önkormányzati munkában. Egyeztettek például az idei költségvetés részleteiről, valamint folytatták a tárgyalásokat a Samsung SDI és az illetékes szakminisztérium képviselőivel a gyár további fejlesztési terveiről. Utóbbi témában a városvezetés az elmúlt hetekben és a jövőben is következetesen képviselte és képviselni fogja a gödi polgárok érdekeit.

A 2020. évi költségvetési rendelet tervezetének tárgyalása

Előterjesztésében Balogh Csaba polgármester elmondta, hogy az igen részletes, táblázatokba foglalt számadatokkal kiegészített munkaanyagot a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság kedvezően véleményezte, a szükséges egyeztetések már korábban megtörténtek. Az időközben elfogadott, az önkormányzat munkáját, illetve a város működését érintő módosítások közül a legfontosabbakat a polgármester felsorolásszerűen ismertette. A rendelettervezettel kapcsolatban Lőrincz László alpolgármester, dr. Pintér György, Vajda Viktória és Markó József képviselők fogalmazták meg észrevételeiket. A költségvetési rendelet tervezetét a képviselő-testület a módosító javaslatokkal együtt egyhangúlag elfogadta.

A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Vajda Viktória, a Humánügyi Bizottság elnöke ismertette a rendeletmódosítás célját, amely az intézményi gyermekétkeztetést érinti, s amely az eddigieknél hatékonyabban segítené a speciális ételigények kielégítését. Ennek érdekében a két illetékes (a humánügyi és a pénzügyi) bizottság azt a javaslatot tette, hogy a nem allergia vagy ételérzékenység miatti speciális ételigények költségeinek a normatív támogatáson felüli részét a szülők térítsék meg. A javaslat szerint e körbe a bölcsődék ne tartozzanak bele. A képviselők megszavazták a rendelet módosítását.

Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról

Dr. Pintér György a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elnökeként jelentette be, hogy valamennyi képviselőtársa a megfelelő formában a megjelölt határidőig benyújtotta a vagyonnyilatkozatát, amelyeket a jogszabályoknak megfelelően nyilvántartásba vettek. Az elhangzottakat a jelenlévő képviselők tudomásul vették.

Beszámoló a Közterület-felügyelet 2019. évi munkájáról

Dr. Nagy Atilla aljegyző elmondta, hogy a beszámoló részletesen ismerteti a Közterület-felügyelet feladatait, a tavalyi évben lefolytatott intézkedések számát és milyenségét, a lakossági bejelentések kivizsgálását, illetve az intézmény vezetőjének javaslatait. Andrejka Zombor képviselőnek arra a kérdésére, hogy történtek-e a Samsung SDI-t érintő intézkedések, a válasz az volt, hogy ezek csupán közlekedési szabálysértés jellegűek voltak. A képviselő-testület a beszámolót ellenszavazat nélkül elfogadta.

A gödi termelői piac működési rendjének elfogadása

A termelői piac érvényes hatósági engedéllyel tavaly ősz óta kvázi bevezető jelleggel működik. Az aljegyző szerint eljött az ideje annak, hogy az eddig tapasztalt kisebb-nagyobb hiányosságokat a működési rend módosításával kiküszöböljék. Ennek értelmében a piac üzemeltetésére kijelölt személy felel a rendért és tisztaságért, ő osztja el az árusítóhelyeket és áprilistól ő szedi be a bérleti díjakat, valamint betartatja a házirendet. A „piacpolitika” a jövőben jelentős előnyben részesíti az őstermelőket és a gödi lakosokat. A grémium egyhangúlag megszavazta a gödi termelői piac új működési rendjéről szóló határozatot.

A Pannónia utca forgalmi rendjének felülvizsgálata

A Dunakeszi Rendőrkapitánysággal történt egyeztetést követően a Pannónia és az Új utca kereszteződésében lévő elsőbbségadás kötelező KRESZ-táblát eltávolítják. Ezzel egy időben a Pesti út irányából az Új utcai kereszteződés előtt 25-50 méterre egyéb veszélyt jelző táblát és forgalmi rend változása kiegészítő táblát, míg a Pannóniai utca három kereszteződésében mindkét irányból egy-egy, az egyenrangú útkereszteződést jelző KRESZ-táblát helyeznek el. E változásokról a környéken lakókat előzetesen írásban értesítik. Az előterjesztést a képviselő-testület ellenszavazat nélkül elfogadta.

Egyebek

Balogh Csaba polgármester beszámolt a Dunakeszi Kistérségi Társulás múlt évi munkájáról. A Társulás 2019-ben nyolc ülést tartott, s a közös ügyekben, az egészségügyi ellátástól a szúnyoggyérítésig rendben eljárt.
Meghatározták a Polgármesteri Hivatal idei, a munkaszüneti napok körüli és általános munkarendjét.
Módosították a gróf Széchenyi Ödön park (525 hrsz.) BME úszóműállomás tulajdonosi hozzájárulását, melynek értelmében egy időben két úszóműnek engedélyezett a kikötés.
Kiegészítő tájékoztatást hallgattak meg a „Göd, csónakház felújítása” című projektnek azon előterjesztéséhez, amelyet a képviselő-testület által 2020. január 27-én fogadott el. Lőrincz László elmondta, hogy a jelenlegi vállalkozóval – a vele kötött megállapodásban rögzített anyagi és időkeret túllépése miatt – szerződést bontanak, majd a felújítás új kivitelezővel folytatódhat.
Hosszas vita után döntöttek arról, hogy a Településellátó Szervezet igazgatói állásának betöltésére kiírt pályázatot érvénytelennek nyilvánítják, és új pályázatot írnak ki.
A „Kóczán Mór Vándordíj Göd” adományozásával kapcsolatban Vajda Viktória a Humánügyi Bizottság elnökeként jelezte a képviselő-testületnek, hogy a díj átadása a hagyományoknak megfelelően a március 15-ei nemzeti ünnepünkön történik, ám a jelen ülés napjáig nem érkezett egyetlen jelölési javaslat sem a Bizottsághoz. Ezért Vajda Viktória azt kérte a testülettől, hogy a következő rendkívüli ülésükön szavazzanak arról, hogy az említett díjat a május elsejei városi sportmajálison adják át.


A képviselő-testület munkaterv szerinti ülésének hivatalos lezárását követően a teremben jelenlévő, tiltakozó táblákat felmutató civil demonstrálók kértek szót a felsőgödi Gátőrház nevű szórakozóhely ügyében. Szóvivőjük szerint döntés született a Gátőrház bezárásáról. Válaszában a polgármester elmondta, hogy az önkormányzatban erről nem született döntés, az ilyen intézkedésre kizárólag az illetékes szakhatóság jogosult, azonban a szórakozóhely késő esti, éjszakai nyitvatartási idejét – a környék lakóinak kérésére – valóban a képviselő-testület korlátozta. Pró és kontra érvek sora hangzott el, míg végül dr. Szinay József címzetes főjegyző jelezte a Gátőrház üzemeltetőinek, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalnak a szórakozóhely bezárásáról szóló határozata megfellebbezhető. Vajda Viktória elmondta, hogy a Gátőrház napközbeni és kora esti kulturális programjai mindenki tetszését elnyerik, ám a késő esti zeneszolgáltatás magas zajszintje miatt a szórakozóhely nyitvatartását valóban korlátozni kellett. Az üzemeltető e korlátozást – este 21 óráig szólhat a zene – a bevételeik csökkenése miatt nehezményezi. A vitáktól sem mentes beszélgetés végül kompromisszumos megoldás nélkül zárult.