Munkaterv szerinti ülés | 2020. január 27.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Módosult a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet
Vajda Viktória, a Hu­mán­ügyi Bizottság elnöke előterjesztésében elmondta, hogy a 2019 decemberében elfogadott rendelet módosítására azért van szükség, mert az Alapszolgáltatási Központ vezetője jelezte, hogy a szociális étkeztetésen belül a hétvégi ételszállítás jogosultsági feltételeit indokolt külön szabályozni. A képviselő-testület a rendelet módosítását egyhangúlag elfogadta.

Szavazás az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Dr. Szinay József címzetes főjegyző emlékeztetett arra, hogy a képviselő-testület 2019. november 26-án határozott a 8. számú védőnői körzet kialakításáról. A határozatot véleményezésre elküldték az illetékes szakhatóságnak, illetve kormányhivatalnak, amelyek nem éltek kifogással, így az eredeti rendeletről most szavazhatnak a képviselők. A grémium ellenszavazat nélkül elfogadta a nyolc védőnői körzetről szóló rendeletet.

Módosult az önkormányzati bizottsági tagok tiszteletdíját szabályozó rendelet
A fenti rendelet az önkormányzati képviselő, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szól. Hlavács Juditnak, a Hu­mán­ügyi Bizottság alelnökének kezdeményezésére a rendelet szövege így módosulna: „Amennyiben a képviselő a (2) bekezdés alapján több tiszteletdíj-kiegészítésre lenne jogosult, úgy részére a magasabb összegű tiszteletdíj-kiegészítést kell megállapítani. A bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségre figyelemmel járó kiegészítő tiszteletdíj mértéke független attól, hogy a képviselő több bizottságban lát el elnöki, alelnöki vagy tagi tisztséget.” (E rendeletmódosítás nem engedi meg, hogy a képviselő több tisztség ellátásáért külön-külön is tiszteletdíj-kiegészítést kapjon.) A rendelet módosítását a képviselő-testület megszavazta.

Elfogadták az önkormányzat kulturális koncepcióját
A bő harmincoldalas munkaanyagot a képviselők már korábban megkapták, s mint Vajda Viktória elmondta, ne tekintsék e koncepciót lezártnak, a jövőben a város kulturális koncepciójának megvalósításán, alakításán az önkormányzat együtt szeretne dolgozni gödi intézményekkel, a civil és társadalmi szervezetekkel, az egyházakkal. Dr. Pintér György kifejtette, örül annak, hogy a jelenlegi városvezetés figyelembe vette a korábbi önkormányzat elképzeléseit, s így Göd Város kulturális élete folyamatában újulhat meg, illetve fejlődhet. A képviselők az előterjesztett kulturális koncepciót egyhangúlag elfogadták.

Tájékoztatás az alsógödi csónakház felújításáról
Espár Zsolt, a beruházási és városüzemeltetési osztály megbízott vezetője a „Göd, csónakház felújítása” elnevezésű projekt jelenlegi állásáról részletes beszámolót küldött a képviselő-testületnek, amely szerint a 2019 júliusában elkezdett beruházás a nem megfelelő minőségű kiviteli terveknek, a kivitelező hozzáállásának és az elhibázott helyszíni organizációnak betudhatóan akadozva halad. Mindez szükségessé tette tavaly ősszel az eredeti szerződés módosítását, ám ennek ellenére a felújítási munkálatok elakadtak, a projekt folytatása ellehetetlenült. A beszámoló tartalmazza a szerződés végleges felmondásának várható következményeit. Mindezek figyelembevételével az önkormányzat a projektet finanszírozó Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel és a GSE-vel egyeztetve kérelmezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő kezelésében lévő felsőgödi Kék Duna üdülőkomplexumhoz tartozó csónakház használatát a felújítandó csónakház ideiglenes kiváltására. A beszámolót a képviselők elfogadták.

Módosult a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. alapító okirata
Lőrincz László alpolgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület módosította az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. alapító okiratát, annak érdekében, hogy a kft. a jövőbeni működése során meg tudjon felelni az új városvezetés által kitűzött céloknak. A cég neve 2020. január 27-i hatállyal Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-re változott. A képviselő-testület döntött Dombi Lászlóné és Koditek Bernadett ügyvezetők visszahívásáról, valamint arról, hogy 2020. február elsejétől Tóth Ágnes tölti be az immár Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. néven működő cég ügyvezetői posztját.

Egyebek
Elfogadták a képviselő-testület 2020. évi munkatervét, valamint felülvizsgálták és rendben lévőnek találták a Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást.
A képviselő-testület jóváhagyta a Samsung SDI Magyarországgal kötendő, a 057/53 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést, és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. Felhatalmazta a polgármestert arra is, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél kezdeményezze a 059/15 hrsz.-ú ingatlan megvásárlását.
A grémium döntött arról, hogy az önkormányzat létrehoz egy főkertészi álláshelyet, és erre pályázatot ír ki.
A képviselő-testület – a beérkezett álláspályázatok elbírálása után ‒ egyhangúlag Szabóné Hegyi Valériát bízta meg a 2020. február 1-jétől 2025. január 31-éig terjedő időszakra a Göd Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására.