Rendkívüli képviselő-testületi ülés | 2019. december 16.

Elfogadták a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításának végső véleményezési anyagát

Fülöp Zoltán alpolgármester előterjesztésében elmondta, hogy a módosított HÉSZ véleményezési anyagának elfogadására – az elmúlt hetekben megtörtént egyeztetéseket követően – ezen a rendkívüli ülésen kerítenek sort. Elsőként Szilágyi László képviselő kért szót, aki az érintett lakosok kérését tolmácsolta, miszerint a Nemeskéri út nagy forgalma okán a környéken ne épülhessen újabb ipari létesítmény, illetve mielőbb valósuljon meg a Samsung-gyárat a közeli városrésztől elválasztó erdősáv. Hlavács Judit, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke jelezte, hogy a Bizottság tárgyalta és ebben a formájában elfogadásra javasolja a határozatot, mely 3. pontjának szövegezésén dr. Pintér György felvetésére a dr. Nagy Atilla jegyző javasolta formában módosítottak. Lenkei György képviselő az „egyéb szálláshelyek” építése fogalmával kapcsolatban tett észrevételt.
Ezt követően a közönség soraiból az ATID Kft. jogi képviselői kértek szót, akik nehezményezték a HÉSZ hatálybalépésének korábbi visszavonását, illetve későbbi módosítását, amely lépések szerintük sértik az általuk képviselt ingatlanhasznosító cég érdekeit, pontosabban ellehetetlenítik az ATID Kft. és az önkormányzat között 2019 szeptemberében létrejött szerződésben foglaltak végrehajtását. A hosszúra nyúlt vita során az önkormányzat részéről előbb Balogh Csaba polgármester, majd Fülöp Zoltán alpolgármester, Hlavács Judit bizottsági elnök és dr. Nagy Atilla jegyző fejtette ki véleményét az aláírt szerződéssel kapcsolatban, amely egyébként nem veszítette el érvényét, ám – fogalmazott a jegyző – a módosított HÉSZ-ben foglaltakat figyelembe véve a cégnek és az önkormányzatnak közösen kell megtalálnia a kompromisszumos megoldást, amelyre az utóbbi teljes mértékben nyitott.
A képviselő-testület végül tíz igen és egy nem szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, mely szerint a „Göd Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása” című véleményezési dokumentációval kapcsolatban úgy dönt, hogy az állami főépítész PE/AF/00003-13/2019. ügyiratszámú állásfoglalása szerint átdolgozott, a helyi építési szabályzatról szóló 24/2016. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet (tervdokumentációt) záró szakmai véleményezésre alkalmasnak tartja. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy e végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezze, illetve annak beérkezése után terjessze be azt a képviselő-testület elé végső jóváhagyásra.

A 2019. évi összesített Közbeszerzési terv 3. számú módosítása

Balogh Csaba polgármester felsorolta a 2019. évi Közbeszerzési tervnek azon pontjait, amelyek alá tartozó eljárások részben aktualitásukat vesztették, részben pedig a bennük megfogalmazott feladatok végrehajtására a következő évben kerül majd sor. A javaslatot a grémium jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadták.

Álláshelybővítés a Településellátó Szervezetnél

Ugyancsak a polgármester terjesztette elő ezt a napirendi pontot is, melynek értelmében szükségessé vált a Kincsem Óvodának ideiglenesen helyet biztosító Kék Duna üdülő területének őrzése és portaszolgálat ellátása. Ezekre a feladatokra 2019. október 1-jétől három álláshelyet létesítettek meghatározott időre (2020. augusztus 31-ig). A foglalkoztatásokhoz szükséges személyi juttatások előirányzatát a 2020. évi költségvetés fogja tartalmazni. Az álláshelybővítéssel valamennyi jelenlévő képviselő egyetértett.

Egyebek

Végezetül a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalt egy önkormányzati bérlakás vásárlása iránti kérelemről, valamint egy rendkívüli települési támogatás megállapított összege elleni fellebbezésről.