Munkaterv szerinti ülés | 2019. december 12.

A Göd városnév használatának szabályozása

Dr. Nagy Atilla aljegyző elmondta, hogy az érvényben lévő rendelet szerint a képviselő-testület dönt a Göd településnév használata tárgyában beérkező kérelmekről. Balogh Csaba polgármester kérte, hogy – részben a testület tehermentesítése céljából – ezt a hatáskört a jövőben ő gyakorolhassa. Ennek értelmében az aljegyző javasolta a vonatkozó 6/2009. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésének szövegmódosítását: „a névhasználatra vonatkozó kérelemről átruházott hatáskörben a polgármester dönt”. A képviselő-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag megszavazta.

A szociális ellátások helyi szabályozása

Vajda Viktória, a Humánügyi Bizottság elnöke előterjesztésében hangsúlyozta, hogy az újraszabályozás legfontosabb célja a normativitás, az átláthatóság, az igazságosság és az egyszerűsítés volt. Jó néhány támogatásigény elbírálása jegyzői hatáskörbe kerül át, amit a normatív szabályozás tesz lehetővé, azaz a jövőben csupán egyes speciális esetek elbírálása kerül majd a Humánügyi Bizottság elé. A meglévő támogatási, illetve ellátási formákhoz a jövőben két új társul: az egyik foglalkoztatást segítő, a másik pedig gyógyszertámogatás. Az előterjesztést a grémium ellenszavazat nélkül elfogadta.
A fenti témához kapcsolódva ugyancsak Vajda Viktória tett javaslatot a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására, amely hatásköri szabályokat, jövedelemhatárokat és térítési díjakat érint. A képviselő-testület elfogadta a rendelet javasolt korrekcióját.
Az említett két rendeletmódosítás maga után vonta Göd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának editálását is, amellyel a grémium egyetértett.

Új önkormányzati rendelet megalkotása

Lőrincz László alpolgármester előterjesztésében tárgyalt a képviselő-testület az önkormányzati képviselők, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól. Mivel az elmúlt közel öt év során a tiszteletdíjak mértéke nem változott, a javaslat értelmében ezek 2020. január 1-jétől a következőképpen módosulnak. A képviselők tiszteltdíja havi bruttó 175 000 Ft-ra emelkedik, s amennyiben a képviselő bizottsági elnök, akkor tiszteletdíja további havi bruttó 125 00  Ft-tal, ha bizottsági alelnök, akkor havi bruttó 115 000 Ft-tal, ha bizottsági tag, akkor havi bruttó 100 000 Ft-tal növekszik.
Az említett személyek költségtérítését továbbra is a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törtvény 35.§ (3) bekezdése szabályozza. Természetbeni juttatásként a képviselők számára – tagságuk idejére – egy notebook ingyenes használata biztosított. Az előterjesztést a képviselő-testület 11 igen és egy tartózkodó szavazattal elfogadta.

A köztemetői díjmértékek felülvizsgálata

Balogh Csaba a témával kapcsolatban elmondta, hogy a gödi köztemetők üzemeltetésével megbízott Településellátó Szervezet a díjmértékek felülvizsgálatát elvégezte, melynek eredményeként azok változtatását a 2020-as évben nem javasolja. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy bizonyos, a korábbi rendeletben meghatározott mérettől eltérő sírhelyek esetében a ténylegesen elfoglalt terület alapján történjen a díjmérték meghatározása. Az előterjesztést a grémium 11 igen szavazat és egy tartózkodás mellett elfogadta.

Új közművelődési rendelet megalkotása

Az elmúlt évek vonatkozó jogszabály-módosításaival indokolta Vajda Viktória az új közművelődési rendelet megalkotásának szükségességét, amelyeket a korábbi, 2002-es önkormányzati határozat csak részben tudott követni. A most előterjesztett rendeletben Göd Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását pedig közcélnak tartja. Az új rendelet részletesen felsorolja az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásait, azok ellátásának módjait és formáját, valamint finanszírozásának alapelveit. A József Attila Művelődési Ház telephelyei közé az Ady Klubon kívül beemeli a Kincsem Udvarházat is. Az új közművelődési rendelet megalkotását a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta.

A 2020. évre vonatkozó belsőellenőrzési terv

Dr. Szinay József címzetes főjegyző ismertette a hét pontban meghatározott belsőellenőrzési vizsgálatokra vonatkozó tervet. A vizsgált területek természetesen – képviselő-testületi jóváhagyással – a későbbiekben bővíthetőek. A grémium a tervet elfogadta, s egyúttal felkérte a belsőellenőrzési tevékenységet végző szervezetet az ütemterv kidolgozására.

Egyéb rendelkezések

A képviselő-testület döntött az önkormányzati fenntartásban működő konyhák által nyújtott étkeztetés nyersanyagnormáiról és az étkeztetés térítési díjairól, valamint a Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány működésével kapcsolatos kérdésekről. Elfogadta a Helyi Építési Szabályzat tervezett módosításáról szóló beszámolót, a 8. számú védőnői körzet kialakítását és a téli síkosságmentesítéssel kapcsolatos tájékoztatást. Hozzájárult a Göd 525. hrsz.-ú ingatlanon úszóműállás üzemeltetéséhez és a 6958/37. hrsz.-ú ingatlan megvásárlásához. A testület módosított a korábban meghirdetett álláshely-pályázatok, valamint a Dunakeszi Kistérségi Társulással kötött megállapodás szövegén, s döntött a felügyelő bizottsági tagok díjazásáról.
Zárt ülésen tárgyaltak a „Villamos energia beszerzése Göd Város Önkormányzata és Intézményei részére 2020-2021. évre” című közbeszerzési eljárás eredményéről, valamint az „Év Pedagógusa Díj”, a „Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj” és a „Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj” odaítéléséről, továbbá döntöttek a Kincsem Óvoda vezetője, Szőke Zsófia óvodavezetői megbízásának visszavonásáról.