Munkaterv szerinti ülés

2019. november 26.

Az előzetesen kihirdetett napirendi pontok elfogadása után Gazsó Csilla, a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság nem képviselő tagja, aki a novemberi rendkívüli ülésen nem tudott részt venni, letette hivatali esküjét.

A 2020. évi helyi adók mértékének meghatározása
Fülöp Zoltán alpolgármester előterjesztésében elmondta, hogy a helyi adók mértékét illetően egyetlen területen indítványoz változtatást az önkormányzat, nevezetesen az idegenforgalmi adó visszaállítását a vendégéjszaka alapú adóztatásra. Ennek oka, hogy Gödön jelentősen megnőtt a szállásadási tevékenység. Az idegenforgalmi adó mértékét személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft összegben határozná meg az új rendelet. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta.

Döntésváltoztatási tilalom felülvizsgálata
Bertáné Tarjányi Judit főépítész elmondta, hogy a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) véleményezési eljárásának indításakor kiderült, hogy a bócsai és a neveleki városrészen a HÉSZ korlátozás nélkül engedélyezi a szállásépületek létesítését. Most ezt kívánják korlátozni oly módon, hogy az adott lakóövezetet megkíméljék a munkásszállások esetleges negatív hatásaitól. A grémium a korlátozást elfogadta, azzal a megjegyzéssel, hogy a HÉSZ újratárgyalásakor visszatérnek erre a témára.

Az adóztatásról szóló jegyzői beszámoló
Dr. Kármán Gábor, a Hatósági és Adóosztály vezetője ismertette a 2019. évi adóbevételek mértékét, amelynek tervezett összege az év folyamán módosult, nevezetesen mintegy 320 millió Ft-tal emelkedett. Dr. Pintér György megjegyezte, hogy a tervezett éves adóbevétel – hozzávetőlegesen 1 480 000 Ft – 87 százaléka már megjelent az önkormányzat számláján, tehát a tervezés megalapozott volt. A beszámolót a képviselő-testület ellenszavazat nélkül elfogadta.

Pályázat kiírása a TESZ igazgatói álláshelyére
Balogh Csaba polgármester elmondta, hogy a pályázat kiírására azért van szükség, mert a jelenlegi igazgató, Simon Tamás benyújtotta a lemondását. Az új pályázati kiírás megegyezik az előzővel. Simon Tamás, a Településellátó Szervezet leköszönő igazgatója megköszönte a személye felé irányuló eddigi bizalmat, s mint elmondta, döntését magánéleti megfontolások indokolják. Dr. Pintér György a pályázati kiírás szövegében javasolt néhány pontosítást, majd ezek elfogadása után a képviselő-testület egyetértett a pályázat módosított formában történő kiírásával.

Pályázat kiírása a Göd Városi Könyvtár vezetői álláshelyére
A pályázat kiírását a jelenlegi könyvtárvezető megbízatásának december 31-ével történő lejárta indokolja. Maga a kiírás ez esetben is megegyezik az előzővel. Az előterjesztést a grémium ellenszavazat nélkül elfogadta.

Álláshely létrehozása a Polgármesteri Hivatalban
Dr. Szinay József címzetes főjegyző előterjesztésében elmondta, hogy az adóterületen kívánják egy fővel bővíteni a hivatal létszámát. Ugyanakkor jelezte, hogy rövidesen pályázatot írnak ki a beruházási és városüzemeltetési osztályvezető, valamint a városi főépítész álláshelyére, továbbá egy sajtóreferensi munkakörre, az utóbbit egy már meglévő álláshely terhére. A testület az előterjesztést megszavazta.

Forrásátcsoportosítás képviselői laptopok vásárlásához
Az önkormányzat az októberben megválasztott képviselők számára laptopokat kíván vásárolni, melyek használatával a testületi és bizottsági anyagok elektronikus formában kezelhetőek és továbbíthatóak. A 12 db laptop össz­költsége 3 042 000 Ft, melyet az informatikai hálózatfejlesztés jogcímen megtervezett mintegy 10 millió Ft-os előirányzatból biztosítanak. A beszerzéshez a grémium hozzájárult.

Pótelőirányzat jóváhagyása gyermekszállításra
Lőrincz László alpolgármester elmondta, hogy a Kincsem Óvoda Lenkey utcai egységének újjáépítése idejére több intézmény is befogadta az óvodásokat erre az átmeneti időszakra. A Kék Duna Üdülőben kialakított csoportszobák és a gyerekek lakóhelye közötti nagy távolság indokolja egy buszjárat indítását és folyamatos működtetését. Ez már megtörtént, a pótelőirányzat pedig ennek forrásigényét célozza megteremteni. Az előterjesztést a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta.

Bizottsági keretösszegek átszervezése
Balogh Csaba polgármester szerint a bizottsági struktúra megváltoztatása tette szükségessé a korábbi keretösszegek átszervezését, magyarán a megszűnt bizottságok kereteinek maradványát az újonnan megalakult bizottságok kezelik tovább, s rendelkeznek azok felhasználásáról. Ilyen értelemben a módosítás csupán technikai jellegű. A keretösszegek átcsoportosításához a testület hozzájárult.

Bérleti szerződés meghosszabbítása
A felsőgödi csónakház (3255/4. hrsz.-ú ingatlan) bérlőjének hivatalosan benyújtott kérelmére a képviselő-testület a bérleti szerződést 2020. december 31-ig meghosszabbította, a bérleti díjat pedig 2020. január 1-jétől bruttó 450 000 Ft/év összegben határozta meg.

Egyéb rendelkezések
A képviselő-testület döntött a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról, ugyanígy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és új tagok megválasztásáról, a városi ünnepségek 2020. évi tervezetéről, a 2020. év eleji önkormányzati munkarendről, a Göd városnévhasználat engedélyezéséről.
Határoztak továbbá járdaépítési támogatásról, orvosi rendelők áthelyezéséről, folyószámla- és bankszámlaszerződések meghosszabbításáról.