Munkaterv szerinti ülés

2019. május 29.

Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának az 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója
A beszámolót jegyző Juhász Károly tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok távollétében Tóth Zoltán tűzoltó őrnagy, parancsnokhelyettes fűzött kiegészítéseket a benyújtott írásos anyaghoz. A beszámoló összegzéseként elmondható, hogy a Vác HTP a hatályos jogszabályoknak megfelelve, a területén élő állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát garantálva végezte feladatait az elmúlt évben. A tűzoltó-parancsnokság jármű- és eszközellátottsága 2018-ban tovább javult. A magas kivonulási számok ellenére a beavatkozó állomány baleset- és sérülésmentesen zárta az évet. A Vác HTP az idei esztendőben is igyekszik tevékenységével méltó módon képviselni a rendvédelem, illetve a katasztrófavédelem szervezetét. Markó József polgármester a város nevében is megköszönte a tűzoltók áldozatos munkáját, a beszámolót pedig a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Dr. Pintér József alpolgármester jelezte, hogy a költségvetési főösszeget nem érintő, technikai jellegű módosításról van szó. Ennek értelmében Göd Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 27.) számú rendeletének 13. §-a négy melléklet tekintetében módosul. Szabó Csaba hozzászólásában elmondta, hogy a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság az előterjesztést véleményezte, és a módosítás elfogadását javasolja, amelyet most a képviselők szavazataikkal is megerősítettek.

A 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása
A Göd Város 2018. évi költségvetéséről szóló könyvvizsgálói vélemény főbb megállapításait dr. Pintér György alpolgármester ismertette, melyek szerint „A mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható, és valós képet ad az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a 2018. december 31-ei vagyoni helyzetéről”. A zárszámadás bevételeit és kiadásait illetően Göd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés-teljesítésének bevételi főösszege 8 503 429 eFt, kiadási főösszege pedig 4 512 789 eFt. A zárszámadási rendeletet a jelenlévő képviselők megszavazták.

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása
Elöljáróban Markó József polgármester elmondta, hogy a város hulladékgazdálkodása minden tekintetben megfelelőnek, szakszerűnek és zökkenőmentesnek mondható. A kft. beszámolója szerint 2018-ban a cég mérlegfőösszege 67 266 eFt, adózott eredménye pedig 4 919 eFt volt. Az előterjesztésben a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi, magát a beszámolót pedig elfogadta.
A következő napirendi pontban a képviselő-testület – a cég kérésére − módosította a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsönének visszafizetési határidejét, 2019. július 20-áról 2019. december 20-ára.

Tájékoztató a 2018. évben történt pénzügyi és gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól
Dr. Szinay József címzetes főjegyző a lefolytatott vizsgálatokról elmondta, hogy azoknak egyike sem fogalmazott meg elmarasztaló megállapításokat, csupán néhány gyakorlati, illetve technikai jellegű észrevételt tett. Szabó Csaba bizottsági elnök ezúttal is jelezte, hogy a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság részletesen elemezte a lefolytatott vizsgálatok megállapításait, s azokkal egyetértve javasolja azok elfogadását. A grémium szavazataival támogatta a bizottság javaslatát.

Egyéb rendelkezések
A képviselő-testület Lenkei Györgynek, a Szociális Bizottság elnökének előterjesztésében tárgyalta a 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok átfogó értékelését. A rendkívül részletes munkaanyagot a képviselők előzetesen megkapták, az illetékes bizottságok véleményezték és az értékelést elfogadásra javasolták. Az értékelés megállapításait a képviselő-testület elfogadta.
Külön-külön napirendi pontokban módosították a Gödi Kincsem Óvoda, valamint a József Attila Művelődési Ház alapító okiratát.
A magánszemélyek kivitelezésében közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló 16/2010. (V. 27.) számú Ök. rendelet módosításával kapcsolatban dr. Szinay József elmondta, hogy a citált rendeletet utoljára 2012-ben módosították. A mostani módosítást az anyagárak elmúlt hét évben történő növekedése indokolja. A képviselők egyetértettek a rendelet módosításával.
A Településellátó Szervezet és intézményei pótelőirányzatai négy előterjesztésben is szerepeltek, a képviselő-testület valamennyi költségvetési módosítást elfogadta.
Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető ismertette a Beck Ö. Fülöp tér forgalmi rendjének változásáról (egyirányúvá tételéről) szóló javaslatot, szólt a kompok és révek fenntartásának, illetve felújításának támogatását célzó pályázatról, valamint az önkormányzati feladat­ellátást szolgáló fejlesztések támogatását segítő pályázatról. A grémium mindhárom témában egyetértően szavazott.
Végezetül a képviselő-testület döntött a közterületek nemzeti ünnepeink alkalmával történő zászlózási rendjéről, valamint megszavazta a Boldogságcseppek Alapítvány támogatási kérelmét.