Munkaterv szerinti ülés

2019. április 25.

Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság
és a Gödi Rendőrőrs 2018. évi működéséről

Tóth Csaba ezredes, rendőrkapitány az éves beszámolót előzetesen eljutatta a képviselő-testület tagjainak. Ebből kiderül, hogy a Dunakeszi Rendőrkapitányság az illetékességi körébe tartozó négy településen (Dunakeszi, Göd, Fót és Csomád) mintegy 84 ezer állampolgár biztonságára ügyel. A regisztrált bűncselekmények száma a korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban is tovább csökkent. Tavaly Gödön 13 lakásbetörés, 65 lopás, egy rablás, 4 testi sértés, 11 garázdaság és 11 rongálás történt. 2018-ban a felderítések eredményessége ismét javult. A beszámoló egyebek mellett részletesen szól a közlekedési balesetekről, a közbiztonság növelése érdekében tett intézkedésekről, a szolgálatteljesítés gyakorlatáról, valamint a bűn- és baleset-megelőzési tevékenységről.
Több képviselő – Kovacsik Tamás, Lenkei György és Simon Tamás – is arra kérte a rendőrkapitányt, hogy rendőri jelenléttel segítsék a Közterület-felügyelet munkáját.
A beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A Gödi Alapszolgáltatási Központ szakmai munkájának értékelése

A Tóth Ildikó intézményvezető által benyújtott beszámolóról, mely tartalmazza az intézmény feladatait, a más intézményekkel való együttműködés formáit, a szolgáltatásokról szóló tájékoztatás helyi módjait, majd részletezi a feladatellátás szakmai tartalmait, az önkormányzat illetékes bizottságai tárgyaltak, s azt elfogadásra javasolták. Ezt most a grémium tagjai szavazataikkal is megerősítették.

A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018-as üzleti évét záró egyszerűsített éves beszámolót, amelynek pénzügyi mérlege tartalmazza a tárgyévi tételes üzleti adatokat, összehasonlítva azokat a 2017-es év adataival.
A testület döntést hozott arról is, hogy 2019. október 31-ig meghosszabbítja a társaság felügyelőbizottsági tagjainak megbízatását. A felügyelőbizottság tagjai így továbbra is Lenkei György, Sipos Richárd és Horváth Szilárd.

A helyi környezetvédelmi rendelet módosítása

Dr. Szinay József címzetes főjegyző elmondta, hogy a jelenleg érvényben lévő helyi környezetvédelmi rendelet – döntően − technikai jellegű módosításairól van szó, melyeket időközbeni törvényi változások tesznek szükségessé, illetve egy esetben érdemi módosításról. Az utóbbi a végrehajthatóság tekintetében könnyíti meg az eljáró hatóság munkáját.
Az új környezetvédelmi rendelet elkészítése egyébként folyamatban van, s az néhány hónapon belül a képviselő-testület elé kerülhet. A javasolt módosításokkal a testület egyetértett.

A Településellátó Szervezet igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázat kiírása

Markó József polgármester elmondta, hogy mivel a Göd Város Önkormányzata Településellátó Szervezetének vezetésével megbízott Rataj András igazgató közalkalmazotti jogviszonya – közös megegyezéssel – 2019. május 31-ével megszűnik, a fenntartó feladata a magasabb vezetői munkakör pályáztatása, majd a vezető megbízása.
A képviselő-testület szavazott arról, hogy a pályázatot 2019. április 30-ával írják ki, benyújtásának határideje pedig 2019. május 30-a legyen.

Utcák kijelölése útépítés-terveztetésre

Popele Julianna beruházási és városüzemeltetési osztályvezető elmondta, hogy az idei évi útépítési tervben szereplő 22 utca felújítási munkálatai az év végéig befejeződnek, s ha marad pénzügyi forrás, a tartaléklistán szereplő utcák közül akár kettőnek is megkezdődhet a korszerűsítése.
A körzeti képviselők javaslatára a képviselő-testület kijelölte a következő ütem útépítési-útfelújítási munkáiban szereplő utcákat, illetve felkérte a címzetes főjegyzőt arra, hogy intézkedjen a szükséges tervek elkészíttetéséről.

Egyéb rendelkezések

A képviselő-testület tagjai támogatták póttagok jelölését a május 26-ai szavazatszámláló bizottságokba, döntöttek az új, 24 tantermes iskola helyszínéről, a Göd belterület 1531 hrsz.-ú állami tulajdonú út önkormányzati tulajdonba vételéről, valamint a Göd belterület 525 hrsz.-ú közterület elnevezéséről (gróf Széchenyi Ödön park), illetve forgalomtechnikai döntéseket (sebességkorlátozás, záróvonal-felfestések stb.) is hoztak.
Végezetül pedig zárt ülésen döntöttek a „Gödi Gyermekekért Díj” adományozásáról.