Álláspályázat a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot írt ki a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak betöltésére.

Társaság megnevezése:
Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81. Cégjegyzékszám: 13-09-143648, Adószám: 23110045-2-13.)

A Társaság főbb feladatai:
• Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
• PR, kommunikáció
• Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
• M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
• Sportlétesítmény működtetése
• Egyéb sporttevékenység
• Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
• Sport, szabadidős képzés
• M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
• Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
• Könyvkiadás
• Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
• Egyéb kiadói tevékenység
• Film-, video-, televízióműsor-gyártás
• Film-, video-gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
• Világháló-portál szolgáltatás
• Hírügynökségi tevékenység
• M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
• Reklámügynöki tevékenység
• Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

A jogviszony típusa:
Munkaviszony, vagy megbízási jogviszony.

Időtartama:
Határozatlan.

Az ügyvezető felett munkaviszony esetén a munkáltatói jogokat, megbízási jogviszony esetén a megbízói jogkört Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.

A munkavégzés helye:
A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. telephelye: 2132 Göd, Jósika u. 14.

A foglalkoztatás jellege:
Munkaviszony esetén részmunkaidő, napi 6 óra időtartamban

Az ügyvezetői munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, szakmai és operatív feladatok végrehajtásának vezetése, ellenőrzése;
• a társaság hatályos jogszabályoknak, a létesítő okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése;
• a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;
• a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;
• a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény, vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe;
• kapcsolattartás önkormányzattal, szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel.
A feladatok és hatáskörök konkrétan az ügyvezető munkaszerződésében, vagy megbízási szerződésében kerülnek meghatározásra.

Díjazás:
Megegyezés szerint. (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a pályázatban megjelölni).

Pályázati feltételek:
• legalább 3 év felső vezetői beosztásban eltöltött gyakorlat,
• felsőfokú végzettség,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• felhasználói szintű számítástechnikai (MS Office) ismeretek.

Elvárt kompetenciák:
• felelősségteljes, önálló munkavégzés,
• kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,
• megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• gazdálkodó szervezetek működésében szerzett vezetői tapasztalat;
• hazai és uniós pályázatok lebonyolításában szerzett tapasztalat;
• gazdasági szakirányon szerzett felsőfokú végzettség;
• pályázatfigyelő tapasztalat;
• pályázatkezelési tapasztalat;
• műszaki felügyelet és -adminisztrációs tapasztalat;
• turisztikai szaktanácsadási tapasztalat;
• konyhavezetési tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,
• szakmai-vezetői program,
• iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, (vagy annak megkéréséről szóló igazolás),
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázat elbírálásában közreműködőknek a pályázatba való betekintéséhez, valamint a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
• a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés megtartását kéri,
• nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
• nyilatkozat arról, hogy a Ptk. 3:115. § szerinti összeférhetetlenség vele kapcsolatban nem áll fenn,
• nyilatkozat arról, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ban foglalt vezető tisztségviselővel szembeni követelményeknek megfelel és vele szemben az e rendelkezés szerinti kizáró okok nem állnak fenn,
• nyilatkozat a foglalkoztatás módjáról (munkaviszony vagy megbízási jogviszony).

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A képviselő-testületi, illetve veszélyhelyzet esetén annak feladat- és hatáskörében eljáró polgármesteri döntést követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. június 16.

A pályázatok benyújtásának módja:
• elektronikus úton: a hr@god.hu elektronikus levélcímre, vagy/és
• postai úton: Göd Város Önkormányzata, 2131 Göd, Pesti út 81. címre, Balogh Csaba polgármester nevére. A pályázat tárgyaként, illetve a borítékon kérjük megjelölni a pályázati kiírás iktatószámát.

A pályázat elbírálásának módja rendje:
Amennyiben szükséges, személyes meghallgatás, melynek helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük. A pályázók bizottsági és testületi meghallgatását követően a Képviselő-­testület dönt a kiválasztásról. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának várható határideje:
2020. június 19.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
• www.god.hu – 2020. június 3.
• Gödi Körkép városi közéleti magazin – 2020. júniusi lapszáma